Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện.

Thứ Tư, 29/04/2020, 15:04

Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện.

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 41/CV-HHVT

V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                     

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

 

 

                    Kính gửi:   - Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh, thành phố.

- Các hội viên trực thuộc.

 

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động một cách trực tiếp và sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị vận tải ô tô trong cả nước đã tích cực hưởng ứng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời ngành vận tải ô tô cũng là ngành bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có một số văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành có liên quan có các cơ chế chính sách hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho ngành vận tải. Chính phủ đã có Nghị quyết; ngành Ngân hàng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội đã có các chính sách hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại do dịch Covid-19. Với đặc thù của ngành vận tải ô tô, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Bộ Tài chính giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện cho các phương tiện kinh doanh vận tải. Tại cuộc họp sáng ngày 29 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, chủ trì cuộc họp có yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp hội viên có đánh giá tác động của dịch đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh; các doanh nghiệp hội viên đánh giá tác động của dịch cúm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề nghị mức giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện, gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước ngày 06/5/2020 để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Để phản ánh đầy đủ tác động của dịch và theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng đề nghị các báo cáo theo đề cương gửi kèm công văn này.

Đề nghị các Hiệp hội, Hội viên trực thuộc quan tâm, tổ chức đánh giá, có báo cáo kịp thời.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP,

- Lưu Website Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO, ĐỀ XUẤT

(Theo công văn số 41/CV-HHVT ngày 29 tháng 4 năm 2020

của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam )

 

1. Cơ quan, đơn vị báo cáo

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Nếu là đơn vị vận tải: nói rõ kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách (tuyến cố định, taxi, buýt...).

- Nếu là Hiệp hội: đề nghị nói rõ số lượng hội viên, trong đó kinh doanh vận tải khách .... đơn vị, kinh doanh vận tải hàng hóa .... đơn vị.

3. Căn cứ để báo cáo: nếu là Hiệp hội báo cáo đề nghị nói rõ là căn cứ các báo cáo của hội viên, hay tổ chức khảo sát, lấy lý kiến đánh giá của các hội viên...

4. Nội dung báo cáo:

4.1. Đặc điểm, tình hình của Hiệp hội, đơn vị vận tải (ngắn gọn)

4.2. Mốc thời gian đánh giá: Căn cứ chính theo mốc thời gian thực hiện chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ: tương ứng đánh giá theo tháng 3, 4, dự báo tháng 5.

4.3. Đánh giá cụ thể:

- Vận tải hành khách: đánh giá tác động do thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải (như ngưng hay giảm tần suất hoạt động, giảm số khách được chở...)

- Vận tải hàng hóa: đánh giá tác động do lượng hàng suy giảm, ảnh hưởng của các biện pháp chống dịch đến suy giảm sản lượng doanh thu.

4.4. Đề xuất giảm mức phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện:

- Vận tải hành khách: tháng 3, 5 đề nghị giảm ....%; tháng 4 giảm 100% hay bao nhiêu %.

- Vận tải hàng hóa: giảm ....% chung cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa. Trường hợp nhận thấy tác động khác nhau nhiều giữa các nhóm xe như xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe đầu kéo kéo sơmirơmoóc thì có đề xuất cụ thể.

4.5. Chủ tịch Hiệp hội hoặc giám đốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu.

 
facebook
Xem theo ngày: