Lấy ý kiến Dự thảo các Quy chế của Hiệp hội

Thứ Tư, 02/01/2019, 14:06

- Quy chế Hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực;

  http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qcbch5.doc

- Quy chế Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; 

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qcvp.doc

- Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra; 

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qcbkt.doc

- Quy chế Hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế;

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qchtqt.doc

- Quy chế Quản lý tài chính, tài sản;

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qctc.docx

- Quy chế Khen thưởng, kỷ luật;

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qcktkl.docx

- Quy chế Hoạt động của Văn phòng Đại diện;

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/qcvpdd.doc


VATA
facebook
Xem theo ngày: