Tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

Thứ Sáu, 13/09/2019, 10:01

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 


Số: 97/HHVT-TV

 

V/v: Tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

                

 Kính gửi:  - Các Hiệp hội, Chi hội cơ sở,

- Các hội viên trực thuộc,

- Tạp chí Vận tải ô tô,

- Các thành viên Ban tư vấn hỗ trợ pháp lý.

       

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 3774CV/BKTTW ngày 05 tháng 9 năm 2019 của ban kinh tế Trung ương về việc mời tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới; ngành vận tải ô tô đang có nhiều vấn đề cần giải quyết về mặt thể chế; Luật giao thông đường bộ chuẩn bị được sửa đổi hoặc thay thế nên việc nghiên cứu đề xuất, đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý ngành vận tải ô tô là hết sức cần thiết.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh, thành phố; Hiệp hội bến xe khách và các chi hội Thiết bị giám sát hành trình, Đào tạo và Sát hạch lái xe; các Hội viên trực thuộc; Tạp chí Vận tải ô tô; các hội viên cá nhân nghiên cứu thư mời; thể lệ cuộc vận động; nếu có điều kiện thì đăng ký tham gia.

(Thư mời, Quyết định ban hành thể lệ cuộc vận động, các phụ lục kèm theo đăng tải trên Website của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam).

Doanh nghiệp, doanh nhân, hoặc các tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội nếu đăng ký tham gia cuộc vận động thì lập hồ sơ gửi về ban tổ chức cuộc vận động, đồng thời thông tin cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam biết và phố hợp (nếu cần) qua địa chỉ email: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

-     Như trên,

-     Website HH,

-     Lưu VPHH.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Quyền

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ THỂ LỆ CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE: doanhnhangopy.vnfacebook
Xem theo ngày: