Triển khai thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019, với các nội dung cụ thể sau đây:

Thứ Ba, 08/10/2019, 11:18

 

 HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:    106      /CV-HHVT                         Hà Nội, ngày  08  tháng  10  năm 2019

  

Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc.

         

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019, với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% tại nạn giao thông năm 2019;

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhằm thực hiện hiệu quả năm an toàn giao thông 2019;

- Tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2. Tổ chức trao giải “Vô lăng vàng”:

a. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2019 (cụ thể sẽ thông báo sau).

b. Địa điểm: Tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” tại thành phố Hà Nội.

c. Hình thức tổ chức: Lễ trao giải “Vô lăng vàng” được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Công tác tuyên truyền: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở, các doanh nghiệp vận tải tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ lái xe và toàn thể cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp vận tải về mục đích, ý nghĩa của giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019 (Hiệp hội sẽ đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi và các phụ lục kèm theo trên trang Web của Hiệp hội trong tháng 10/2019).

b. Công tác bình xét, đăng ký bình xét giải thưởng: Các Hiệp hội cơ sở chỉ đạo các doanh nghiệp Hội viên trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG, ngày 27 tháng 9 năm 2019 và Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019 gửi kèm theo để bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đảm bảo các tiêu chí ghi trong Thể lệ và đăng ký với Ban Tổ chức 02 giải thưởng sau đây: Giải “Vô lăng vàng” dành cho cá nhân và giải “Vô lăng vàng” dành cho doanh nghiệp (bình xét, đăng ký giải thưởng trong tháng 10/2019).

c. Tổng hợp, bình xét, lựa chọn: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ tổng hợp, bình xét và lựa chọn các tập thể, cá nhân đạt giải “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019 (Ban Tổ chức họp bình xét trong tháng 11/2019).

Mọi thông tin và câu hỏi liên quan đến Giải thưởng “Vô lăng vàng” xin liên hệ về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo địa chỉ: 80B đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội; điện thoại 02438223593; Fax 02438223592; Email vlvquocgia@gmail.com.

Nhận được Công văn này đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ về văn phòng Hiệp hội để giải đáp.

Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                  

Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH

- Như kính gửi:   

- Lưu Văn phòng HH.                                                                                                               (đã ký)

 

                                                              

                                                                                                      Nguyễn Văn Quyền

 

                                                                    facebook
Xem theo ngày: