Văn bản của Hiệp hội rss
Dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra
07-2013
QUY CHẾ Hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV  

Báo cáo Thường vụ mở rộng 6 tháng đầu năm ...
07-2013
SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013  

Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội
12-2012
Dự thảo Điều lệ sửa đổi thay thế cho điều lệ của nhiệm kỳ III 

Dự thảo Báo cáo tại Đại hội IV nhiệm kỳ 2013-2018
12-2012
Tình hình hoạt động của Hiệp hội tại nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IV 

Hiệp hội VTOTVN báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT
07-2012
Sau hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tại Lạng Sơn, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT các ý kiến của hội viên và... 

017/TVHH
05-2012
 

Xem theo ngày :